Leverantören HELUKABEL tillämpar Allmänna leveransbestämmelser NL 01 för leverans inom Sverige, Norge, Finland och Danmark, med ändringar och tillägg enligt följande:

Omfattning
Leverantören förbinder sig att leverera produkter till kunden enligt villkoren i detta avtal. Produkter överlåtes till kunden enligt beställning och orderbekräftelse. I det fall kunden inte kan ta emot produkter i enlighet med överenskommen mängd och leveranstid, förbehåller sig leverantören möjligheten att ta ut en ersättning för lagerutrymme motsvarande X %. Helukabel packar och märker gods i enlighet med Helukabel AB rutiner och processer.Leveranstid sker enligt leverantörens skriftliga orderbekräftelse vid ordertillfället.

Priser
Kund erhåller bilaga med nettopriser leverantören. Priserna kan komma att uppdateras vid årsskifte, förändringar av leverantörens inköpspriser samt vid ändring av metallkurs och/eller valutakurs med +/- 5 %. Vid valutaförändringar eller övriga förändringar, utom leverantörens kontroll, förbehåller sig även leverantören rätten till att göra en prisjustering i motsvarande mån.
Aktuella metallkurser återfinns på – www.helukabel.se
Aktuella valutakurser återfinns på – www.riksbanken.se
Tillägg av produkter till prisbilagan sker på uppmaning av kunden. Ej lagerförda artiklar, som efterfrågats av kund, säljs endast i hela förpackningar och längder.Småordertillägg på 500 kronor netto tillämpas vid enskild order understigande 3 000 kronor, ordervärde är kunds offertpris exklusive moms och frakt.Omspolnings/kapavgift debiteras med 130 SEK för kabel med ytterdiameter under 30 mm. För kablar med ytterdiameter större än 30 mm debiteras en avgift på 300 SEK. Trumma debiteras utöver omspolnings/kapavgift och enlig prislista. Förpackningsmaterial debiteras enligt överenskommelse.

Leverans
Om inte annat leveransvillkor avtalats avser leveransen Fritt leverantörens lager (INCOTERMS 2010). Leverantören förbehåller sig rätten att leverera beställd mängd kabel +/-5 % för lagerhållna artiklar samt +/-10 % för ej lagerhållna artiklar.

Betalning
Om inte annat avtalats angående betalning, skall den vara leverantören tillhanda senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid betalning efter fakturans förfallodag debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).Vid utebliven betalning av leverans har leverantören rätt att stoppa efterföljande beställningar. Produkten förblir leverantörens egendom intill dess full betalning erlagts.

Produktändringar
Gällande produktspecifikation återfinns i katalog, datablad och på hemsidan. I de fall väsentliga produktförändringar sker med bibehållet artikelnummer är leverantör skyldigt att informera kunden om denna förändring. I det fall leverantör insett eller borde ha insett att sådan förändring kunnat vålla stor olägenhet, äger kunden rätt att häva köpet.

Avbeställning och returbestämmelser
Vid avbeställning av icke levererad vara ska kunden ersätta leverantören för de kostnader som uppstått till följd av detta.Följande gäller för att leverantören ska behandla eventuellt returgods:

  • Retur får endast ske efter överenskommelse med Helukabel AB samt efter mottagit ett returnummer från representant för Helukabel AB.
  • Returnerad produkt skall vara obegagnad och i oskadad originalförpackning.
  • Förhandsavisering om retur skall ske på telefon eller e-post, med angivande av order- eller fakturanummer till vår orderavdelningsom därefter utfärdar ett returnummer. Detta skall märkas på gods och leveranshandlingar.
  • Returer som inte avser felaktigt gods debiteras med returavdrag på 30 %.
  • Returer skall ske med av kund betald frakt. Gäller ej om Helukabel AB förorsakat returen pga. felsändning eller dylikt.
  • Returer som sker pga. fel på varan regleras först efter att Helukabel AB fått den felaktiga produkten till oss för ett utlåtande.
  • Ingen retur göres på av kund beställd special- och/eller av Helukabel AB ej lagerförda produkter Vi tar ej emot returer av texfärdigmonterade produkter, kundspecifikt kapade kabellängder samt övriga kundspecifika artiklar.
  • Retur av varor med produktvärde understigande 1000 SEK netto godkänns ej.

Ansvar för fel
Leverantören ska avhjälpa fel i produkten som beror på felaktighet i konstruktion, material eller tillverkning. På kundens begäran ska felaktigkomponent eller del av produkten sändas till leverantören för reparation eller utbyte. För inmontering av sådan reparerad eller utbytt komponenteller del svarar leverantören om det kan ske utan anlitande av utomstående. Lyckas inte leverantören avhjälpa felet inom skälig tid har kunden rättatt häva köpet förutsatt att; felet är av väsentlig betydelse för kunden, leverantören insåg eller bort inse detta eller felet innebär att kundens syftemed köpet är väsentligen förfelat. Ersättning för indirekt förlust, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst eller hyreskostnader utgår endast omleverantören förfarit grovt oaktsamt. Leverantörens ansvar omfattar inte heller fel orsakade av omständigheter som inträffar efter det att risken förprodukten övergått på kunden, såsom exempelvis bristfälligt underhåll, oriktig installation från kunden sida, av kunden felaktig utförd reparation,ändring som genomförts utan leverantörens skriftliga medgivande eller normal förslitning och försämring.Vad som sägs ovan och i bestämmelsen om force majeure reglerar uttömmande leverantörens ansvar gällande fel.

Reklamation och preskription
Reklamation av fel ska ske skriftligen till leverantören utan oskäligt uppehåll efter att felet har visat sig, dock senast 2 dagar efter leverans för synligafel, och innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig. Reklamerar inte leverantören på sätt som överenskommits och inom den angivna tidenförlorar kunden sin rätt att göra anspråk på grund av felet. Leverantörens rätt att göra anspråk på grund av faktiskt fel upphör 12 månader efterleveransdatum. Leverantören står för returkostnaden av reklamerade varor.

Intrång i annans rätt
Det åligger kunden att själv undersöka om produkten eller del därav gör intrång i annan tillkommande rätt. Leverantören, som inte gjort närmareefterforskningar, har inte kännedom om och påtar sig inte något ansvar för sådant intrång.

Produktskador
Leverantören ansvarar för skador på person eller egendom som orsakas av produkten om leverantören gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.Kunden skall hålla leverantören skadeslös för det fall kunden åläggs ansvar gentemot tredje man, för sådan skada eller förlust som leverantören inteansvarar för. Kunden ska omedelbart underrätta leverantören om skador som orsakats av produkten.

Kontraktsbrott
Leverantören har rätt att häva köpet om kunden gör sig skyldig till ett väsentligt kontraktsbrott eller om det finns skälig anledning att anta attkunden är på obestånd.Leverantören har upplyst kunden om vikten av att betalning sker i rätt tid. Betalningsdröjsmål som överstiger 3 veckor ska anses utgöra ett väsentligtkontraktsbrott. Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).Oavsett om avtalet hävs eller inte är kund strikt skadeståndsskyldig för den förlust som åsamkats leverantören på grund av kundens kontraktsbrott.Strikt skadeståndsskyldighet föreligger även om avtalet hävs till följd av kundens befarade obestånd.

Force majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i en omständighet avdet slag som anges nedan (“befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom befriandeomständighet ska anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad,brand, översvämning, knapphet på transportmedel, varor eller energi eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leveransfrån underleverantör orsakad av sådan befriande omständighet. Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan ska utan dröjsmålunderrätta den andra parten därom. Vid försenad underrättelse har den andra parten rätt till ersättning för skador som hade kunnat undvikas p g adröjsmålet. Oavsett vad som ovan sägs om befrielsegrunder från påföljd har part rätt att häva avtalet om fullgörandet av en väsentlig förpliktelseförsenas med mer än tre månader.

Ansvarsbegränsning
Ingendera parten är ansvarig för indirekt förlust som kan åsamkas den andra parten. Denna ansvarsbegränsning omfattar, men är ej begränsad till,produktionsbortfall, hyreskostnader, utebliven vinst och kapitalförlust. Ansvarsbegränsningen gäller dock inte om part gjort sig skyldig till grovvårdslöshet. Adressändring ska meddelas leverantören utan dröjsmål.

Ändringar
Ändringar av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna.

Fullständig reglering
Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått detta avtal ersätts av innehållet i detta avtal med tillhörande bilagor.

Tillämplig lag
Svensk lag tillämpas på detta avtal.

Skiljedom
Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut i Stockholm.

HELUKABEL standardvillkor för leverans