DIN-certifikat - kontinuerligt granskad kvalitet

Vårt mål är att konsekvent tillverka produkter av hög kvalitet. Genom att certifiera hanteringsprocedurerna för våra produkter enligt internationella standarder DIN EN ISO 9001:2015 och 14001:2015, uppfyller HELUKABEL® både kvalitets- och miljöstandarder i produktionen av våra kablar och ledningar. DIN EN ISO 9001 omfattar utveckling, design och tillverkning av kablar och ledningar samt distribution av kablar, ledningar och tillbehör. DIN EN ISO 50001 täcker energiledningssystemet.

Ladda ner DIN ISO 9001 och 14001

Ladda ner DIN ISO 50001

REACH-förordningen

Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG
Syftet med denna förordning är att säkerställa skyddandet av människors hälsa och miljön. Den trädde i kraft den 1 juni 2007.

HELUKABEL GmbH producerar och handlar med produkter enligt kemikalielagstiftningen. Vi omfattas därför av informationsskyldigheten i enlighet med artikel 33 i REACH-förordningen om en produkt som tillhandahålls av oss innehåller ett SVHC-ämne i en koncentration på mer än 0,1 massprocent. I enlighet med REACH-förordningen anses HELUKABEL GmbH vara en nedströmsanvändare och är därför inte föremål för registreringsskyldigheten.

Listan över särskilt farliga ämnen (SVHC) uppdateras vanligtvis en eller två gånger om året och publiceras på Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats. Vi är i ständig dialog och informationsutbyte med våra leverantörer.

Om du har ytterligare frågor om ämnesförbud och ämneskrav (som REACH, RoHS, konfliktmineraler (CMRT) etc.), vänligen kontakta info@helukabel.se

RoHS-direktivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning samt kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/863 av den 31 mars 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller förteckningen av ämnen som omfattas av begränsningar.

I RoHS-direktivet finns gränsvärden för vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, dessa gäller i så kallade homogena material. Ett homogent material kan inte delas upp i olika material på mekanisk väg till exempel genom slipning, skärning eller krossning. Sådana material kan vara olika plaster, metaller, legeringar, glas och ytbeläggningar.

De ämnen som regleras i RoHS-direktivet är

  • kvicksilver
  • kadmium
  • bly
  • sexvärt krom
  • flamskyddsmedlen PBB och PBDE
  • mjukgörarna DEHP, BBP, DBP och DIBP.

Gränsvärdena för vad som är tillåtet för vart och ett av de begränsade ämnena är 0,1 viktprocent i homogent material, förutom kadmium som har ett lägre gränsvärde; 0,01 viktprocent i homogent material. Direktivet Det trädde i kraft i juli 2011 och ersätter det gamla direktivet 2006/95/EG av den 12 december 2006. Direktiv 2011/65/EU har införlivats i nationell lagstiftning i Tyskland av Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung (ElektroStoffV).

Direktivet trädde i kraft juli 2011 och ersätter det gamla direktivet 2006/95/EG av den 12 december 2006. Direktiv 2011/65/EU har införlivats i nationell lagstiftning i Tyskland av Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung (ElektroStoffV).

Med direktiv 2011/65/EU har en process implementerats för att kunna lägga till ytterligare ämnen i framtiden. Denna process användes för första gången i det delegerade direktivet (EU) 2015/863 för att inkludera ämnena di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), butylbensylftalat (BBP), dibutylftalat (DBP), diisobutylftalat (DIBP), såväl som kategori 11 "annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte faller inom någon av ovanstående kategorier" inom tillämpningsområdet för det befintliga RoHS-direktivet. Övergångsperioden för detta avslutades den 22 juli 2019.

HELUKABEL® GmbH är i ständig dialog och informationsutbyte med sina leverantörer för att kunna reagera på eventuella ytterligare restriktioner av ämnen.
Om du har ytterligare frågor om ämnesförbud och ämneskrav (som REACH, RoHS, konfliktmineraler (CMRT) etc.), vänligen kontakta info@helukabel.se