Välkommen till HELUKABELs webbplats och tack för ditt intresse för vårt företag samt våra produkter och tjänster. Vi bryr oss om skyddet av dina personuppgifter, behandling och användning under ditt besök på vår webbplats.

Denna integritetspolicy gäller inte för andra parters webbplatser, även om de är länkade till HELUKABELs webbplats.

Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, adresser, e-postadresser och telefonnummer, sker alltid i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning samt eventuella nationella dataskyddsföreskrifter som HELUKABEL lyder under. Syftet med denna integritetspolicy är att informera allmänheten om typen, omfattningen och syftet med insamling, användning och behandling av personuppgifter. Dessutom informerar denna integritetspolicy besökarna om deras rättigheter.

Som personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifter har HELUKABEL implementerat ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att göra skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats så smidigt som möjligt. Överföringen av data via internet har dock vissa inneboende svagheter så att absolut skydd inte kan garanteras. Av denna anledning har besökarna rätt att använda andra sätt för att överföra personuppgifter till oss, exempelvis via telefon.

Cookie-inställningar

Du kan komma åt dina cookie-inställningar, särskilt för att bevilja eller återkalla ditt samtycke, genom att klicka på följande knapp:

eller genom att klicka på knappen "Cookie-inställningar" i sidfoten på webbplatsen. För cookie-inställningarna på webbshopsområdet, gå till webbshopens underavsnitt och välj motsvarande "Cookie-inställningar" knapp i sidfoten där.

Integritetspolicy

HELUKABELs integritetspolicy baseras på de villkor som definieras av GDPR. Vår avsikt är att integritetspolicyn ska vara lättförtåelig för alla. Därför vill vi förklara vissa begrepp:

a) Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Det kan röra sig om bland annat namn, adress, personnummer, platsdata, telefonnummer och bilder. Det är alltså specifika uppgifter knutna till en person.

b) (Den) registrerade

En fysisk person som kan identifieras, antingen direkt genom namn eller annan unik identifierare som personnummer.

c) Behandling (av personuppgifter)

Behandling är ett vidsträckt begrepp och innefattar allt som kan göras med personuppgifter. Till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring av personuppgifter.

d) Begränsning

Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse.

e) Profilering

Varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

f) Pseudonymisation

Med pseudonymisering avses behandling av personuppgifter på så sätt att personuppgifterna inte längre kan kopplas till en viss person utan kompletterande uppgifter. Sådana kompletterande uppgifter ska förvaras omsorgsfullt åtskilda från personuppgifter.

g) Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså är inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig. Även en fysisk person kan vara personuppgiftsansvarig vilket till exempel är fallet för enskilda firmor.

h) Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation. Ett personuppgiftsbiträde kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ.

i) Mottagare

Den till vilken personuppgifter lämnas ut. Det kan handla om fysisk eller juridisk person, myndighet eller annat organ, oavsett om det är tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan ta emot personuppgifter inom ramen för en viss undersökning i enlighet med unions- eller medlemsstatslagstiftningen ska dock inte betraktas som mottagare.

j) Tredje part

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgifts‐ansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna.

k) Samtycke

Med samtycke menas varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör personen.

Den personuppgiftsansvarige i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen samt andra dataskyddslagar och förordningar som hänför sig till dataskydd som är tillämpliga i Europeiska unionen är:

HELUKABEL Sverige
Spjutvägen 1
175 61 Järfälla
Sverige

Telefon: +46 8 55 77 42 80
E-mail: info@helukabel.se
Webbplats: www.helukabel.se


För att kunna erbjuda dig omfattande funktionalitet på vår webbplats, göra din användning bekvämare och optimera vårt erbjudande använder vi så kallade "cookies" eller jämförbara tekniker. Cookies är små textfiler som lagras på din slutanvändare eller dess hårddisk, associerad med den webbläsare du använder, och via vilka viss information överförs till initierande leverantör. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din slutanvändare. Vi använder cookies för olika ändamål och med olika funktioner. Vi skiljer på om cookien är tekniskt nödvändig, hur länge den lagras och används samt om den ställs in av vår webbplats själv eller av tredje part.

Vi använder specifika cookies eftersom de är absolut nödvändiga för att vår webbplats och dess funktioner ska fungera korrekt (nödvändiga cookies). Dessa cookies ställs automatiskt när du har åtkomst till vår webbplats eller en specifik funktion, om du inte har förhindrat inställningen av cookies genom motsvarande inställningar i din webbläsare. Å andra sidan ställs icke-nödvändiga cookies (t.ex. inom området statistik) in för att förbättra till exempel komforten och prestandan hos vår webbplats eller för att spara vissa av dig gjorda inställningar. Vi använder även sådana cookies för att bestämma information om användningsfrekvensen av specifika områden på vår webbplats, så att vi bättre kan anpassa dem till dina behov i framtiden.

De flesta cookies behövs endast under din nuvarande tjänst eller session och raderas sedan eller förlorar sin giltighet när du lämnar vår webbplats eller din nuvarande session löper ut. Endast ibland lagras cookies under en längre tid, till exempel för att känna igen dig och hämta lagrade inställningar när du återvänder till vår webbplats vid senare tillfällen. I sådana fall raderas cookies automatiskt efter en fördefinierad period, som kan variera beroende på cookiens typ och funktion, när du besöker den sida eller domän som ställt in cookien.

Tredjepartscookies ställs och används av andra enheter eller webbplatser, såsom leverantörer av webbanalystjänster. Mer information om webbanalystjänster och räckviddsuppmätning (analys och prestanda) ges i de följande avsnitten av denna integritetspolicy. Tredjepartsleverantörer kan även använda cookies för att visa annonser eller integrera innehåll från sociala medienätverk (marknadsföringscookies).

Att acceptera cookies när du använder vår webbplats är inte obligatoriskt. Om du inte vill tillåta användningen av cookies kan du vägra eller återkalla ditt samtycke i vår cookie-banner eller förhindra lagring av cookies på din slutanvändare genom motsvarande inställningar i din webbläsare. Observera att detta kan begränsa funktionaliteten och omfattningen av vår webbplats. Du kan när som helst ta bort lagrade cookies i systeminställningarna i din webbläsare. En översikt över de för närvarande använda cookies finns här: Översikt av de använda cookies

Angående Google Consent Mode V2: Statusen för ditt samtycke till cookies och personaliserade tjänster från Googles tjänster (dvs., Google Ads, se fig. 16 i integritetspolicyn) kommer att delas med Google i enlighet med lagen om digitala tjänster och lagen om digitala marknader. Vår plattform för hantering av samtycke informerar Google om samtyckets status. Målet är att säkerställa att användarnas samtyckesstatus beaktas när det gäller Google Ads och integrationen av funktioner och externa tjänster. På detta sätt kommer användarnas samtycke och återkallande av detta, i samband med Google Ads och vårt onlineinnehåll, att dynamiskt justeras oberoende av användarens val.

För mer detaljerad information om karaktären, omfattningen, ändamålen, den rättsliga grunden och sätten att invända mot databehandling som rör cookies hänvisar vi till beskrivningarna av de enskilda funktionerna som är beroende av användning av cookies.

HELUKABELs webbplats samlar in en viss mängd data eller information vid varje besök på webbplatsen av en registrerad eller ett automatiserat system. Dessa allmänna data och information lagras i serverns loggfiler. De typer av data som kan samlas in är (1) webbläsartyper och versioner, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen varifrån ett åtkomstsystem går till vår webbplats (kallas referenser), (4 ) undersidorna som nås på vår webbplats av ett åtkomstsystem, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en IP-adress (Internet Protocol), (7) Internetleverantören för åtkomstsystemet, och (8) annan liknande data och information som används för att skydda mot attacker mot våra IT-system.

HELUKABEL drar inga slutsatser om den registrerade i användningen av denna allmänna information och information. Denna information krävs istället för att (1) leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) optimera innehållet på vår webbplats och reklam för den, (3) säkerställa den långsiktiga funktionaliteten hos våra IT-system och tekniken på vår webbplats, och (4) förse brottsbekämpande myndigheter med nödvändig information i händelse av en cyberattack. Denna anonymt insamlade data och information utvärderas av HELUKABEL, å ena sidan statistiskt, och å andra sidan med målet att förbättra dataskyddet och datasäkerheten på vårt företag och att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som behandlas av oss. Serverloggfilernas anonyma data sparas separat från alla personuppgifter som den registrerade tillhandahåller.

Den registrerade har möjlighet att registrera sig på den personuppgiftsansvariges webbplats. Denna registreringsprocess innefattar insamling av personuppgifter. Vilka personuppgifter som lämnas ut till den personuppgiftsansvarige kan ses på registreringssidan. De personuppgifter som den registrerade anger samlas in och lagras uteslutande för intern behandling hos den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige kan lämna ut uppgifter till en eller flera personuppgiftsbiträden, såsom frakttjänster, som i sin tur kommer att använda personuppgifterna uteslutande för interna processer som är relaterade till den personuppgiftsansvariges ändamål.

Genom registrering på den personuppgiftsansvariges webbplats lagras den IP-adress som tilldelas av den registrerades internetleverantör (ISP) samt datum och tid för registreringen. Denna data lagras eftersom de krävs för att förhindra missbruk av våra tjänster, samt för utredning av potentiella brott, om tillämpligt. Som ett resultat av detta krävs lagring av dessa uppgifter för att skydda den registeransvarige. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part såvida det inte finns en rättslig skyldighet för sådant avslöjande, eller avslöjandet är i syfte att lagföra brott.

Registreringen av den registrerade, med dess frivilliga utlämnande av personuppgifter, gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att erbjuda innehåll eller tjänster till den registrerade som till sin natur endast kan erbjudas till registrerade användare. Registrerade personer kan när som helst ändra de personuppgifter som avslöjas under sin registrering, eller erhålla radering från den personuppgiftsansvariges datalager. På begäran kommer den personuppgiftsansvarige att informera varje registrerad, när som helst, om vilka personuppgifter som har lagrats med avseende på den registrerade. Vidare kommer den personuppgiftsansvarige att korrigera eller radera personuppgifter på begäran eller underrättelse från den registrerade, såvida det inte hindras från att göra det av lagstadgade lagringskrav. Det dataskyddsombud som nämns i denna integritetspolicy kommer att vara tillgänglig som kontakt för registrerade i detta sammanhang.

På HELUKABELs webbplats finns det möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vilka personuppgifter som överförs till den personuppgiftsansvarige under prenumerationen på nyhetsbrevet framgår av prenumerationsskärmen.

HELUKABEL använder ett nyhetsbrev för att med jämna mellanrum skicka meddelanden om företagets erbjudanden och produkter till kunder och affärspartners. Registrerade kan ta emot vårt företagsnyhetsbrev endast om de (1) har en giltig e-postadress och (2) prenumererar på nyhetsbrevet. Av juridiska skäl skickas ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress som den registrerade angav under den första prenumerationen på nyhetsbrevet (dubbel opt-in-metod). Detta bekräftelsemeddelande används för att verifiera om ägaren av e-postadressen, som registrerad, har godkänt prenumerationen på nyhetsbrevet.Under prenumerationen på nyhetsbrevet lagrar vi även IP-adressen som tilldelats av internetleverantören (ISP) till det datorsystem som används av den registrerade vid prenumerationen, samt datum och tidpunkt för prenumerationen. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att spåra ett (potentiellt) missbruk av en registrerads e-postadress vid ett senare tillfälle och fungerar därför som ett rättsligt skydd för den registeransvarige.

De personuppgifter som samlas in under en prenumeration på nyhetsbrevet används endast för att skicka vårt nyhetsbrev. Vidare kan prenumeranter på nyhetsbrevet få e-postmeddelanden om detta krävs för driften av nyhetsbrevstjänsten och tillhörande registreringsprocesser, vilket kan vara fallet vid ändringar i nyhetsbrevsutbudet eller de tekniska omständigheterna. Personuppgifter som samlas in under prenumeration på nyhetsbrev kommer inte att lämnas ut till tredje part. Den registrerade kan när som helst avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet. Det samtycke till lagring av personuppgifter som den registrerade lämnat i syfte att skicka nyhetsbrevet kan när som helst dras tillbaka. Varje nyhetsbrev innehåller en länk för att återkalla samtycke. Vidare kan användare avregistrera sig från nyhetsbrevet direkt på den registeransvariges webbplats eller meddela den registeransvarige på annat sätt

HELUKABELs nyhetsbrev innehåller spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik som är inbäddad i e-postmeddelanden som skickas i html-format för att möjliggöra loggfilregistrering och analys. Detta möjliggör en statistisk utvärdering av framgång eller misslyckande av marknadsföringskampanjer online. Den inbäddade spårningspixeln gör att HELUKABEL kan upptäcka om och när ett e-postmeddelande öppnades och vilka av länkarna i ett e-postmeddelande nådde fram till den registrerade.

Personuppgifter som samlas in via spårningspixlar lagras och utvärderas av den personuppgiftsansvarige i syfte att optimera sändningen av nyhetsbrev och för att bättre anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev till de registrerades intressen. Sådana personuppgifter lämnas inte ut till tredje part. Registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket har getts separat med hjälp av en dubbel opt-in-process. Den personuppgiftsansvarige raderar sådana personuppgifter när samtycket återkallas. HELUKABEL tolkar automatiskt avanmälan från nyhetsbrevet som ett återkallande av samtycke.

För att uppfylla juridiska krav innehåller HELUKABELs webbplats information för att snabbt kunna kontakta vårt företag och för att möjliggöra direkt kommunikation med oss. Detta inkluderar en allmän e-postkontakt (e-postadress). Om en registrerad kontaktar den personuppgiftsansvarige via e-post eller ett kontaktformulär lagras de personuppgifter som den registrerade lämnar automatiskt. Sådana personuppgifter, som frivilligt överförs till den personuppgiftsansvarige av den registrerade, lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Sådana personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part. SSL-krypteringsteknik används för att överföra sådan data.

Den personuppgiftsansvarige behandlar och lagrar personuppgifter om registrerade endast så länge som krävs för att uppnå syftet med att lagra uppgifterna, eller som tillhandahålls av den europeiska utfärdaren av direktiv och förordningar eller andra lagstiftande organ i lagar och förordningar som den registeransvarige är föremål för.

Personuppgifter görs otillgängliga eller raderas i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar när syftet med att lagra uppgifterna inte längre existerar, eller en lagringstid som anges av den europeiska utfärdaren av direktiv och förordningar eller annat lagstiftande organ löper ut.

a) Rätt till information

Varje registrerad har rätt, definierat av den europeiska utfärdaren av direktiv och förordningar, att begära bekräftelse från den personuppgiftsansvarige om huruvida den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter relaterade till den registrerade. Registrerade personer som vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan kontakta vårt dataskyddsombud när som helst.

b) Rätt till tillgång

Den registrerade har rätt att vända sig till oss som personuppgiftsansvariga för att få veta om deras personuppgifter behandlas eller inte. Den europeiska utfärdaren av direktiv och förordningar ger den registrerade rätt till information i följande frågor:

 • vilka kategorier av personuppgifter som behandlas
 • vad personuppgifterna används till
 • hur länge uppgifterna kommer att sparas
 • vilka personuppgifterna har delats med
 • varifrån uppgifterna kommer.
Den registrerade har också rätt till information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller en internationell organisation. Om så är fallet ska den registrerade också ha rätt att få information om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.
Registrerade personer som vill utnyttja denna rätt till tillgång kan kontakta vårt dataskyddsombud när som helst.

c) Rätt till rättelse

Den registrerade har rätt att vända sig till osssom personuppgiftsansvariga och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att den registrerade har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Registrerade som vill utnyttja denna rätt till rättelse kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud.

d) Rätt till radering

Den registrerade har rätt att vända sig till oss som personuppgiftsansvariga och be att uppgifterna raderas. Uppgifterna måste raderas i följande fall

 • om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • om behandlingen grundar sig på den registrerades samtycke och hen återkallar samtycket
 • om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den registrerade motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • om den registrerade motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den registrerades intresse
 • om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk.

Om någon av de ovan nämnda skälen gäller och du vill begära radering av personuppgifter som HELUKABEL har lagrat, kan du när som helst kontakta någon av kontaktpersonerna hos den personuppgiftsansvarige (se avsnitt 2). Denna person kommer snarast se till att raderingsbegäran följs upp omedelbart.

Där HELUKABEL har offentliggjort personuppgifterna och är skyldigt enligt artikel 17.1 i GDPR att radera personuppgifterna, ska vårt företag, i sin roll som personuppgiftsansvarig och med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaden för implementering, ta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera registeransvariga som behandlar personuppgifterna om att den registrerade har begärt radering av sådana registeransvariga om eventuella länkar till, eller kopiering eller replikering av, dessa personuppgifter. HELUKABELs dataskyddsombud eller en annan anställd kommer att vidta nödvändiga åtgärder i varje enskilt fall.

e) Rätt till begränsning av behandling

Varje registrerad ska ha rätt, definierat av den europeiska utfärdaren av direktiv och förordningar, att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas.Benhandlingen av personuppgifter begränsas där något av följande gäller:

 • Personuppgifternas riktighet ifrågasätts av den registrerade, under en period som gör det möjligt för den personuppgiftdansvarige att verifiera riktigheten av personuppgifterna.
 • Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär istället begränsning av användningen av dem.
 • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingens syften, men de krävs av den registrerade för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Den registrerade har invänt mot behandling enligt art. 21(1) i GDPR i avvaktan på verifieringen av om den registeransvariges legitima skäl åsidosätter den registrerades.
Om något av ovanstående förutsättningar gäller och en registrerad vill få begränsa behandlingen av sina personuppgifter som lagras på HELUKABEL, kan den registrerade kontakta vårt dataskyddsombud när som helst. Dataskyddsombudet för HELUKABEL eller en annan anställd kommer att initiera begränsningen av behandlingen.

f) Rätt till dataportabilitet

Den registrerade har i rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan social medietjänst. Den registrerade ska ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna har lämnats, om behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller punkt 1 a. (a) i artikel 9.2 i GDPR eller på ett avtal enligt punkt b i artikel 6.1 i GDPR och behandlingen utförs på automatiserade sätt, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i det allmännas intresse eller i utövandet av offentlig myndighet som åligger den registeransvarige.

Vidare, vid utövandet av rätten till dataportabilitet enligt art. 20(1) i GDPR ska den registrerade ha rätt att få direkt överföring av sina personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan personuppgiftsansvarig, där detta är tekniskt möjligt och om detta inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.

För att utöva rätten till dataportabilitet kan en registrerad när som helst kontakta det dataskyddsombud som utsetts av HELUKABEL.

g) Rätt att göra invändningar

Den registrerade har rätt att invända mot den personuppgiftsansvarigas behandling av hans eller hennes personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om den registrerade invänder mot behandlingen i sådana fall får den personuppgiftsansvariga endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Den registrerade har alltid rätt att invända mot att hens personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst till HELUKABELs dataskyddsombud.

Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

h) Automatiserade beslut

Den registrerade har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar personen i fråga, såvida inte beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig, eller (2) är godkänt enligt unions- eller medlemsstatslagstiftning som den registeransvarige omfattas av och som även föreskriver lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, eller (3) baseras på den registrerades uttryckliga samtycke.

Om beslutet är (1) nödvändigt för att fullgöra ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig eller (2) baseras på den registrerades uttryckliga samtycke, ska HELUKABEL vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, åtminstone rätten att få mänskligt ingripande från den personuppgiftsansvarige, att uttrycka sin åsikt och att bestrida beslutet.

Om en registrerad vill utöva rättigheter relaterade till automatiserat beslutsfattande kan personen i fråga kontakta vårt dataskyddsombud när som helst.

i) Rätt att återkalla samtycke till behandling

Den registrerade ska ha rätt, definierat av den europeiska utfärdaren av direktiv och förordningar, att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

Om en registrerad vill utöva sin rätt att återkalla samtycke kan han eller hon kontakta vårt dataskyddsombud när som helst.

Den personuppgiftsansvarige samlar in och behandlar sökandes personuppgifter för ansökningsprocessens syften. Behandlingen kan vara elektronisk. Detta är särskilt fallet när en sökande överför ansökningshandlingar till den registeransvarige elektroniskt, t.ex. via e-post eller ett formulär som finns på hemsidan. Om den personuppgiftsansvarige ingår ett anställningsavtal med sökanden, lagras de överförda uppgifterna i syfte att utföra anställningsförhållandet med hänsyn till tillämpliga lagar och förordningar. Om den personuppgiftsansvarige och den sökande inte ingår något anställningsavtal ska ansökningshandlingarna raderas automatiskt senast två månader efter den sökandes underrättelse, om inte den personuppgiftsansvarige har andra berättigade intressen att inte radera uppgifterna.


Vi använder reklamåtgärder från företaget Meta, tidigare Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland).

Facebook-plug-ins: Vid varje anrop till en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av oss och där en Facebook-plug-in har integrerats, uppmanas internetwebbläsaren på användarens informationstekniksystem (nedan kallad "den registrerade") automatiskt av den aktuella Facebook-plug-in att visa Meta-hämtningen. En komplett översikt över alla Facebook-plug-ins finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Under loppet av detta tekniska förfarande får Meta information om vilken specifik underavdelning av vår webbplats som besöks av den registrerade.

Om den registrerade är inloggad på Facebook samtidigt, upptäcker Meta vid varje anrop till vår webbplats av den registrerade och under hela deras vistelse på vår webbplats, vilken specifik underavdelning av vår webbplats som den registrerade besöker. Denna information samlas in av Facebook-plug-in och tilldelas av Meta till den registrerade användarens Facebook-konto. Om den registrerade klickar på en av de på vår webbplats integrerade Facebook-knapparna, som "Gilla"-knappen, eller om den registrerade skickar en kommentar, tilldelar Meta denna information till den personliga Facebook-användarprofilen hos den registrerade och lagrar personuppgifterna.

Meta får information via Facebook-plug-in om att den registrerade har besökt vår webbplats varje gång den registrerade är inloggad på Facebook vid tiden för anropet till vår webbplats; detta sker oavsett om den registrerade klickar på Facebook-plug-in eller inte. Om en sådan överföring av information till Meta inte önskas av den registrerade kan den registrerade förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan en anrop till vår webbplats görs.

Facebook Pixel: Genom att integrera den s.k. "Facebook Pixel" på vår webbplats kan vi även visa våra reklamåtgärder ("annonser") för användare av vår webbplats och det sociala nätverket Facebook och mäta och utvärdera deras framgång ("konverteringsspårning"). Vi använder också återmarknadsföringsfunktionen "Custom Audiences", som också använder Facebook Pixel och visar intressebaserad reklam när du besöker vår webbplats eller andra webbplatser som också har integrerat Facebook Pixel. Detta gör det möjligt för oss att visa reklam som intresserar dig för att göra vår webbplats mer intressant för dig och marknadsföra vårt erbjudande.

På grund av de använda marknadsföringsverktygen upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Metas server när du besöker vår webbplats – efter att ha gett ditt samtycke. Vi har ingen inverkan på omfattningen och ytterligare användning av de data som samlats in av Meta genom användningen av detta verktyg och därför redovisar vi de processer som är kända för oss: Genom att integrera Facebook-pixeln får Meta information om att du har besökt motsvarande webbplats på vår webbplats eller har klickat på en annons från oss. Om du är registrerad hos en Meta-tjänst kan Meta koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad på Facebook-plattformen eller inte har loggat in, är det möjligt att leverantören kommer att ta reda på din IP-adress och andra identifierande funktioner och använda dem för att skapa din profil.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina data är Art. 6 punkt 1 lit. a) GDPR, dvs. integrationen sker endast efter att ditt samtycke har lämnats. Återkallande av ditt samtycke är möjligt när som helst utan att påverka behandlingens laglighet fram till återkallelsen. Det enklaste sättet att återkalla ditt samtycke är via vår cookie-banner. Dessutom kan inloggade användare invända direkt till leverantören eller under följande länk: www.facebook.com/settings/?tab=ads#_. Du kan även inaktivera den motsvarande alternativet i systeminställningarna för din webbläsare. Du kan när som helst ta bort lagrade cookies i systeminställningarna för din webbläsare. Dina data lagras så länge de behövs för det respektive ändamålet eller du har invänt mot lagringen av dina data eller återkallat ditt samtycke.

De uppgifter som samlats in lagras på Metas servrar, inklusive i USA som klassas som ett osäkert tredjeland. För dessa fall har leverantören infört en standard som motsvarar det tidigare EU-US Privacy Shield och lovat att följa de dataskyddslagar som gäller för den internationella överföringen av data. Vi har även kommit överens om så kallade standardavtalsklausuler med Facebook, vars syfte är att upprätthålla en adekvat nivå av dataskydd i tredjeländer.


Mer information om Metas dataskyddsåtgärder finns på: www.facebook.com/about/privacy.


Vi använder PIWIK Pro, en programvara för den statistiska utvärderingen av användaråtkomst. Din IP-adress kommer att förkortas innan den lagras. PIWIK PRO använder cookies, som lagras på din enhet och gör det möjligt att analysera din användning av denna webbplats. Pseudonyma användarprofiler kan skapas från de behandlade uppgifterna.

Dataprocessen som är associerad med PIWIK Pro är baserad på ditt samtycke enligt Art. 6 punkt 1 lit. a) GDPR. Om du inte vill att cookies ska lagras av PIWIK Pro på din enhet kan du vägra eller återkalla ditt samtycke i vår cookie-banner. Du kan också inaktivera det motsvarande alternativet i systeminställningarna för din webbläsare. Du kan när som helst ta bort lagrade cookies i systeminställningarna för din webbläsare.

Vi lagrar dina data så länge vi behöver dem för det respektive ändamålet eller du har invänt mot lagringen av dina data eller återkallat ditt samtycke.

Informationen som samlas in om användningen av vår webbplats lagras på PIWIK PRO:s servrar eller av PIWIK Pro anlitade serviceleverantörer inom EU. Vi kan dock inte alltid utesluta möjligheten att data överförs till organ vars registrerade säte eller plats för databehandling inte är beläget i någon medlemsstat i Europeiska unionen eller i en annan stat som är part i Avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Men om data också behandlas utanför EU ser vi till att adekvata och rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa en tillräcklig nivå av dataskydd, t.ex. genom att ingå så kallade EU-standardavtalsklausuler.

Mer information om PIWIK Pro-tjänsten finns på tillverkarens webbplats under https://piwik.pro/privacy-policy/.

Vi använder tjänsten Google Ads för att uppmärksamma våra produkter med hjälp av annonser. Om du kommer till våra webbsidor via en Google-annons, kommer en kaka att sparas på din enhet av Google Ads.

Annonsmaterial levereras av Google via en "ad server". För detta använder webbplatser, inklusive vår, ad server-kakor som mäter specifika framgångsmått såsom visningen av annonsen eller klick från användare. Med hjälp av Google Ads-kakorna som sparats från vår webbplats kan vi få information om framgången med våra reklamkampanjer. Dessa kakor är inte avsedda för personlig identifiering. Följande sparas vanligtvis till kakan som analytiska värden: den unika kaka-ID:n, antalet annonsvisningar per placering (Frekvens), den senaste visningen (relevant för post-view-konverteringar) och opt-out-information (markörer som visar användarens återkallande av samtycke till riktade annonser).

Google kan känna igen din internetläsare genom deras kakor. Förutsatt att en användare besöker vissa webbsidor på en Ads-kunds webbplats, och kakorna som sparats på användarens dator inte har löpt ut, kan Google och Ads-kunden identifiera om användaren klickade på annonsen och dirigerades till denna webbsida. Varje Ads-kund tilldelas en annan kaka. Detta säkerställer att kakor inte kan spåras av webbsidorna hos andra Ads-kunder. Genom integrationen av Google Ads informeras Google om att användaren har laddat en viss del av vår internetnärvaro eller klickat på en av våra annonser. Förutsatt att du är registrerad hos en Google-tjänst, kan Google matcha webbplatsbesöket med ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte är inloggad, är det möjligt för värden att upptäcka och spara din IP-adress.

På grund av de marknadsföringsverktyg som används etableras en direkt koppling mellan din webbläsare och en Google-server. Med dessa reklamåtgärder samlar vi inte själva in personuppgifter, utan gör det möjligt för Google att göra så. Endast statistiska analyser görs tillgängliga av Google för oss, vilka ger information om hur ofta olika prissatta annonser klickades på. Vi får inte ytterligare data som rör användningen av reklammaterial. Särskilt kan vi inte identifiera användare baserat på denna information.

Google Conversion Tracking: Vi använder Google Ads med den ytterligare applikationen "Google Conversion Tracking". Detta är en process genom vilken vi kan granska framgången med våra reklamkampanjer. För detta tilldelas annonserna en teknisk bestämmelse, t.ex. ett ID-nummer, med vilket vi kan bestämma baserat på klick hur användare interagerar med annonser och om våra tjänster utnyttjas. Genom detta får vi statistisk information om det totala antalet användare som nåtts av våra annonser, vilka annonser som är särskilt populära och eventuellt information om effekten av en annons.

Google Remarketing: Vi använder Google Ads med den ytterligare applikationen "Google Remarketing". Med denna process kan vi skapa annonser baserade på befintlig information om användare och nå användare under deras ytterligare internetanvändning på nya sätt. Detta sker via kakor som sparas vid besök på våra webbsidor. I dessa kakor sparas information som rör användarbeteende vid besök på olika webbplatser och utvärderas anonymt av Google. Enligt uttalanden från Google sker ingen aggregering av data som erhållits genom remarketing, potentiellt innehållande personuppgifter som sparats av Google.

Behandlingen av användares information görs enligt Art. 6 Par. 1 lit. a) GDPR, det vill säga integrationen av Google Ads samt användningen av Google Conversion Tracking och Google Remarketing får endast ske efter att användaren har gett sitt samtycke (dvs. via vår cookie-banner). Vi delar användarnas samtyckesstatus med Google, eftersom Google enligt Digital Markets Act krävs att inhämta samtycke avseende personaliserade tjänster. Vår samtyckeshanteringsplattform informerar Google om samtycke ges eller inte. Målet är att säkerställa att användarnas samtyckesstatus iakttas avseende Google Ads och integrationen av funktioner och externa tjänster. På detta sätt kommer användarnas samtycke och återkallelse av detta avseende Google Ads i samband med vårt onlineinnehåll att dynamiskt justeras oberoende av användarens val. Återkallande av samtycke är möjligt när som helst utan att påverka tillståndet att behandla data fram till återkallelse datumet. Samtycke kan enkelt återkallas via vår cookie-banner. Vi sparar dina uppgifter så länge vi behöver dem för sitt avsedda syfte, eller så länge användaren inte invänder mot att spara deras data eller återkallar sitt samtycke.

De insamlade uppgifterna sparas på Googles servrar, även i USA. För dessa fall har företaget gått med på EU-US Data Privacy Framework som säkerställer överensstämmelse med europeiska dataskyddsstandarder baserat på lämplighetsbeslut som antagits av Europeiska kommissionen. Vidare har vi kommit överens om standard dataskyddsklausuler med Google som är avsedda att säkerställa en acceptabel dataskyddsstandard i tredje stater. Ytterligare information om dataskydd med Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland, finns här: www.google.com/intl/de/policies/privacy och här: http://services.google.com/sitestats/de.html.

Vi använder annonsering från LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn"). LinkedIn drivs av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA.

LinkedIn Plug-ins: Vid varje tillgång till vår webbplats, som är utrustad med en LinkedIn-komponent (LinkedIn-plugin), får denna komponent den berörda personens webbläsare att ladda ner en representation av LinkedIn-komponenten. Ytterligare information om LinkedIn-plugins finns tillgänglig på https://developer.linkedin.com/plugins. Som en del av denna tekniska process får LinkedIn veta vilken faktisk underwebbplats på vår webbplats som besöks av den berörda personen.

Om den berörda personen är inloggad på LinkedIn samtidigt, upptäcker LinkedIn vilken underwebbplats av vår webbplats den berörda personen besöker vid varje tillgång till vår webbplats och under hela besöket på vår webbplats. Denna information samlas in av LinkedIn-komponenten och kopplas av LinkedIn till den berörda personens LinkedIn-konto. Om den berörda personen klickar på en LinkedIn-knapp som är integrerad på vår webbplats, spårar LinkedIn denna information till den berörda personens personliga LinkedIn-användarkonto och lagrar denna personliga data.

Genom LinkedIn-komponenten får LinkedIn reda på att den berörda personen har besökt vår webbplats varje gång den berörda personen är inloggad på LinkedIn samtidigt som de besöker vår webbplats. Detta sker oberoende av om den berörda personen klickar på LinkedIn-komponenten eller inte. Om den berörda personen inte önskar att denna information överförs till LinkedIn, kan detta förhindras genom att logga ut från deras LinkedIn-konto innan de besöker vår webbplats.

Under https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls erbjuder LinkedIn möjligheten att avanmäla sig från e-post, textmeddelanden och riktad reklam samt hantera annonseringsinställningar. Dessutom använder LinkedIn partners som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua och Lotame, som kan ställa in kakor. Sådana kakor kan avvisas under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIns nuvarande sekretesspolicy finns tillgänglig på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIns cookiepolicy finns tillgänglig på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

LinkedIn Insight Tag: Vi använder också LinkedIn Insight-tagg (eller LinkedIn-pixel) från LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LinkedIn"). Genom att integrera denna JavaScript-tagg kan vi visa dig, som användare av vår webbplats, intressebaserade annonser ("annonser") som är relevanta för dig när du besöker LinkedIn socialt nätverk eller andra webbplatser som också använder denna teknik, och vi kan få statistik om webbplatsbesökare och demografi. Dessutom kan vi använda konverteringsspårning för att mäta din användning av våra LinkedIn-annonser och ditt intresse för våra erbjudanden, och vi kan återinrikta LinkedIn-annonser till dig på andra webbplatser. Vi gör detta för att förbättra effektiviteten av våra LinkedIn-annonser och göra vår webbplats mer intressant för dig.

Genom att integrera LinkedIn Insight-taggen upprättar din webbläsare en direktkoppling till LinkedIns server - efter att du har gett ditt samtycke - både när du besöker LinkedIn-webbplatsen och när du besöker webbplatser som har integrerat LinkedIn Insight-taggen. LinkedIn och vi är gemensamt ansvariga för insamlingen av dina användningsdata när du besöker vår webbplats och dess överföring till leverantören, men LinkedIn är ensamt ansvarig för bearbetningen av sådana data för de ovan beskrivna ändamålen efter att det har överförts. Vi har ingen kontroll över omfattningen och arten av LinkedIns användning av data, så vi tillhandahåller denna information efter bästa förmåga: Genom att integrera LinkedIn Insight-taggen får LinkedIn information om att du har besökt motsvarande sida på vår webbplats eller klickat på en annons på vår webbplats. Om du är registrerad för en LinkedIn-tjänst kan LinkedIn koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos LinkedIn eller inte har loggat in, är det möjligt att leverantören kommer att kunna fastställa din IP-adress, tidsstämpel och andra identifierare och koppla dem till de handlingar som är associerade med dig.

Rättsliga grunden för bearbetningen av dina data är Art. 6 (1) (a) GDPR, det vill säga integrationen sker endast med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, det enklaste sättet är att använda vår cookie-banner. Du kan också välja bort LinkedIn Insight-tagg och andra annonseringspreferenser i annonspreferenserna på www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=en och dessutom på www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. För ytterligare valmöjligheter och information, besök LinkedIn Privacy Centre på https://privacy.linkedin.com/de-de?lr=1/. Vi kommer att behålla din information så länge vi behöver den för det ändamål för vilket den samlades in. Du har inte invänt mot lagringen av dina uppgifter eller dragit tillbaka ditt samtycke.

LinkedIn bearbetar också dina personuppgifter i USA, och säkerställer att överföringen antingen baseras på ett adekvat beslut från Europeiska kommissionen eller på lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardavtalsklausuler som vi har ingått med leverantören som en försiktighetsåtgärd. För mer information om internationella dataöverföringar till LinkedIn, besök: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a1343190?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=en

Ytterligare information om LinkedIns databehandling finns tillgänglig från leverantören, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland; Om LinkedIn Insight Day: https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/insight-tag?lr=1/; Sekretessinformation: www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy/.

Vår webbplats använder en räkningsteknik som tillhandahålls av WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) för att analysera besökares beteende. I samband med detta behandlas besökarens IP-adress. Behandlingen utförs endast i syfte att samla in företagsbaserad information som t.ex. företagsnamn. IP-adresser för fysiska personer utesluts från ytterligare behandling genom en vitlista. En IP-adress lagras under inga omständigheter i LeadLab.

När vi behandlar data är det vår yttersta önskan att skydda fysiska personers rättigheter. Vårt intresse i att behandla data baseras på artikel 6(1)(f) GDPR. Vid ingen tidpunkt är det möjligt att dra slutsatser från de insamlade uppgifterna om en identifierbar person.

WiredMinds GmbH använder denna information för att skapa anonymiserade användarprofiler av besökbeteende på vår webbplats. Data som erhålls under denna process används inte för att personligen identifiera besökare på vår webbplats

Exkludera mig från spårning (För att säkerställa att WiredMinds LeadLab inte samlar in några uppgifter från dig på den här webbplatsen permanent, ska du klicka här.)


Vi har bäddat in YouTube-videor på vår webbplats, som är värd av YouTube men kan spelas direkt från vår webbplats. Dessa videor är alla inbäddade i "utökad integritetsläge," vilket innebär att enligt YouTube används inte uppspelningen av en video för personlig annonsering till användaren. Vi har dock ingen påverkan över detta.

För att förstärka skyddet av dina data när du besöker vår webbplats är videorna initialt inaktiverade och inbäddade med en "2-klicks"-lösning på sidan. Denna integration säkerställer att när du besöker en sida på vår webbplats som innehåller sådana videor, görs ingen anslutning till Googles servrar. Endast när du aktiverar videorna upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Googles servrar.Genom att aktivera videorna får YouTube information om att du har besökt den motsvarande undersidan på vår webbplats. Dessutom överförs grundläggande data som IP-adress och tidsstämpel. Detta sker oavsett om YouTube tillhandahåller ett användarkonto via vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina data direkt att associeras med ditt konto. YouTube sparar dina data som användningsprofiler och använder dem för annonsering, marknadsundersökning och/eller den personliga utformningen av sin webbplats. En sådan utvärdering utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla personlig annonsering och informera andra användare i det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats.

Den rättsliga grunden för visningen av videor är Art. 6(1)(a) i GDPR, dvs. inbäddning görs endast med ditt samtycke. Om du inte vill att cookies ska lagras på din enhet och dina data ska behandlas av YouTube kan du vägra eller återkalla ditt samtycke.

Om du inte önskar att de insamlade data ska associeras med din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar videorna. Du har också rätt att invända mot skapandet av användarprofiler av YouTube, och för att utöva denna rätt måste du kontakta YouTube eller Google, till exempel på https://about.google/contact-google/. Detaljerade anvisningar om hantering av dina egna data i samband med Googles produkter finns på https://support.google.com/accounts/answer/3024190.Vi lagrar dina data så länge vi behöver dem för det respektive syftet, om du inte har invänt mot lagringen av dina data eller återkallat ditt samtycke.De insamlade uppgifterna lagras på Googles servrar, inklusive i USA, vilket för närvarande är ett osäkert tredje land. För sådana fall har leverantören infört en standard som motsvarar den tidigare EU-US Privacy Shield och har åtagit sig att följa de tillämpliga dataskyddslagarna för internationell överföring av data. Vi har också kommit överens om standarddataskyddsavtal med YouTube, som syftar till att säkerställa en tillräcklig nivå av dataskydd i det tredje landet.

För ytterligare information om syftet och omfattningen av datainsamling och dess behandling av YouTube, hänvisas till Googles integritetspolicy. Du hittar också mer information om dina rättigheter och alternativ för att skydda din integritet på www.google.com/policies/privacy.

På denna webbplats använder vi tjänsterna från Google Maps. Detta gör att vi kan visa interaktiva kartor direkt på webbplatsen och möjliggör att du bekvämt kan använda kartfunktionen.

Genom att visa den interaktiva kartan får Google information om att du har besökt den motsvarande undersidan på vår webbplats. Dessutom överförs grundläggande data som IP-adress och tidsstämpel. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto via vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina data direkt att associeras med ditt konto. Google sparar dina data som användningsprofiler och använder dem för annonsering, marknadsundersökning och/eller den personliga utformningen av sin webbplats. En sådan utvärdering utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla personlig annonsering och informera andra användare i det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats.Den rättsliga grunden för visningen av den interaktiva kartan är Art. 6(1)(a) i GDPR, dvs. integrationen görs endast med ditt samtycke.

Om du inte vill att dina data ska överföras till Google kan du vägra eller återkalla ditt samtycke. Återkallelse av ditt samtycke är möjligt när som helst utan att påverka lagligheten av behandlingen fram till återkallelsen.""Om du inte önskar att de insamlade data ska associeras med din profil på Google måste du logga ut innan du besöker webbplatsen. Du har också rätt att invända mot skapandet av användarprofiler, och för att utöva denna rätt måste du kontakta Google, till exempel på https://about.google/contact-google/. Detaljerade anvisningar om hantering av dina egna data i samband med Googles produkter finns på https://support.google.com/accounts/answer/3024190.Dina data kommer att lagras så länge det är nödvändigt för det respektive ändamålet eller tills du har invänt mot lagringen av dina data.De insamlade uppgifterna lagras på Googles servrar, inklusive i USA, vilket är ett osäkert tredje land. För sådana fall har leverantören infört en standard som motsvarar den tidigare EU-US Privacy Shield och har åtagit sig att följa de tillämpliga dataskyddslagarna för internationell överföring av data. Vi har också kommit överens om standarddataskyddsavtal med Google, som syftar till att säkerställa en tillräcklig nivå av dataskydd i det tredje landet.

För ytterligare information om syftet och omfattningen av datainsamling och dess behandling av Google, hänvisas till Googles integritetspolicy. Du hittar också mer information om dina rättigheter och alternativ för att skydda din integritet på www.google.com/policies/privacy.

Denna webbplats använder tag manager från PIWIK PRO. PIWIK PROs Tag Manager är en lösning som gör det möjligt för marknadsförare att hantera webbplatsens taggar från en enda gränssnitt. Verktyget samlar inte in några personuppgifter, det utlöser bara andra taggar, som i sin tur kan samla in sådana data. PIWIK PROs Tag Manager har ingen åtkomst till dessa data. Om användaren har inaktiverat cookies kommer detta att förbli på plats för alla spårningstagar som implementerats med PIWIK PROs Tag Manager.
Dessutom kan tekniskt nödvändiga (väsentliga) cookies lagras på din enhet genom att använda Tag Manager, särskilt för att lagra ditt samtycke till de cookies som används på webbplatsen. Utan dessa tekniker kan vi inte förstå om samtycke till inställning av cookies redan har getts eller inte. Vi kräver inget ytterligare samtycke från dig för användningen av tekniskt nödvändiga tekniker.

Processer som kräver samtycke till ett specifikt ändamål med behandlingen är juridiskt baserade på art. 6.1 a i GDPR. Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, vilket kan krävas för behandling av leveranser eller tillhandahållande av andra tjänster eller motprestation, baseras behandlingen på art. 6.1 (b) i GDPR. Detsamma gäller den registrerades begäran innan ett avtal ingås, såsom förfrågningar om eller produkter eller tjänster. Om vårt företag har en rättslig skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, t.ex. fullgörandet av sina skatteförpliktelser, då baseras behandlingen på art. 6.1 (c) i GDPR. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter bli nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta kan till exempel vara fallet om en besökare skadades vid våra anläggningar, vilket gör det nödvändigt att avslöja hans eller hennes namn, ålder, sjukförsäkringsinformation eller annan viktig information till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. I detta fall skulle behandlingen baseras på art. 6.1 (d) i GDPR. Slutligen kan behandlingen grundas på art. 6.1 (f) i GDPR. Detta är den rättsliga grunden för processer som inte omfattas av någon av ovanstående punkter, om behandlingen krävs för att skydda legitima intressen hos vårt företag eller en tredje part och om det inte finns några överordnade intressen eller grundläggande rättigheter och friheter för den registrerade. Vi tillåts sådan behandling eftersom den uttryckligen nämns av den europeiska lagstiftningen. Lagstiftaren har härvidlag angett att ett berättigat intresse bör antas om den registrerade är kund hos den personuppgiftsansvarige (GDPR, ”Whereas” nr (47), 2:a meningen).

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på art. 6.1 (f) i GDPR, är vårt berättigade intresse att utföra våra affärsaktiviteter till förmån för våra anställda och våra aktieägare.

Den lagliga lagringstiden är kriteriet för varaktigheten av lagringen av personuppgifter. Efter att perioden löpt ut raderas de relevanta uppgifterna rutinmässigt om de inte längre behövs för att fullgöra eller inleda kontrakt.

Vi informerar dig härmed om att ett utlämnande av personuppgifter kan krävas enligt lag (skatteregler) eller inom ramen för ett avtal (t.ex. information om en avtalspart). För att ingå ett avtal kan det krävas att en registrerad förser oss med personuppgifter som i sin tur behöver behandlas av oss. En registrerad måste till exempel förse oss med personuppgifter när vårt företag ingår ett avtal med den registrerade. Underlåtenhet att tillhandahålla sådana personuppgifter skulle förhindra att avtalet med den registrerade ingås. Innan en registrerad person förser oss med personuppgifter måste den kontakta vårt dataskyddsombud. Vårt dataskyddsombud informerar den registrerade i varje enskilt fall om tillhandahållandet av personuppgifter krävs enligt lag eller krävs för avtalet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla sådana personuppgifter och vilka konsekvenserna av att inte tillhandahålla sådana personuppgifter skulle vara.

Översikt av de använda cookies

Cookiens namnReceiverKategoriSyfteLagringsperiod
_gcl_auGoogle AdsenseMarketingSpårning av konverteringar från Google Adsense-kampanjerObegränsad
_pk_id.*Piwik AnalyticsAnalys & PrestandaPiwik Analytics genererar ett unikt användar-ID över flera sessioner till en användare, vilket möjliggör identifiering av återkommande besökare.13 månader för icke-anonyma kunder
_pk_ses.*Piwik AnalyticsAnalys & PrestandaSessions-ID identifierar en användare unikt under en enda session och tilldelar alla händelser till dem.Session
last-visitHELUKABEL (by Spryker)NödvändigInnehåller tidsstämpeln för senaste webbplatsbesöket i UTC.30 timmar
ppms_privacy_Piwik Consent ManagementNödvändigInnehåller användarnas samtyckeskategori som har getts.12 månader
REMEMBERMEHELUKABEL (by Spryker)NödvändigCookies är väsentliga för att avgöra om inloggningsuppgifterna ska sparas för nästa besök på sidan.15 minuter
shop-helukabel-comHELUKABEL (by Spryker)NödvändigDenna cookie lagrar ett unikt ID som tilldelar kunden till en sessionsinträde på servern. Tillsammans med autentiseringsinformation (med undantag för lösenord) innehåller inträdet kundens personuppgifter, aktuell aktiv kundvagn och auktorisation. Cookien innehåller endast ett ID, som sedan används på servern för att hämta sessionsinformationen och lagrar inte någon kunddata.30 minuter
Google_maps_load_alwaysHELUKABELNödvändigCookien krävs för att avgöra om inbäddade Google Maps kan visas direkt.12 månader
youtube_load_alwaysHELUKABELNödvändigCookien är väsentlig för att avgöra om inbäddade YouTube-videor kan visas direkt.12 månader