Välkommen till HELUKABELs webbplats och tack för ditt intresse för vårt företag samt våra produkter och tjänster. Vi bryr oss om skyddet av dina personuppgifter, behandling och användning under ditt besök på vår webbplats.

Denna integritetspolicy gäller inte för andra parters webbplatser, även om de är länkade till HELUKABELs webbplats.

Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, adresser, e-postadresser och telefonnummer, sker alltid i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning samt eventuella nationella dataskyddsföreskrifter som HELUKABEL lyder under. Syftet med denna integritetspolicy är att informera allmänheten om typen, omfattningen och syftet med insamling, användning och behandling av personuppgifter. Dessutom informerar denna integritetspolicy besökarna om deras rättigheter.

Som personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifter har HELUKABEL implementerat ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att göra skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats så smidigt som möjligt. Överföringen av data via internet har dock vissa inneboende svagheter så att absolut skydd inte kan garanteras. Av denna anledning har besökarna rätt att använda andra sätt för att överföra personuppgifter till oss, exempelvis via telefon.

Integritetspolicy

HELUKABELs integritetspolicy baseras på de villkor som definieras av GDPR. Vår avsikt är att integritetspolicyn ska vara lättförtåelig för alla. Därför vill vi förklara vissa begrepp:

a) Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Det kan röra sig om bland annat namn, adress, personnummer, platsdata, telefonnummer och bilder. Det är alltså specifika uppgifter knutna till en person.

b) (Den) registrerade

En fysisk person som kan identifieras, antingen direkt genom namn eller annan unik identifierare som personnummer.

c) Behandling (av personuppgifter)

Behandling är ett vidsträckt begrepp och innefattar allt som kan göras med personuppgifter. Till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring av personuppgifter.

d) Begränsning

Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse.

e) Profilering

Varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

f) Pseudonymisation

Med pseudonymisering avses behandling av personuppgifter på så sätt att personuppgifterna inte längre kan kopplas till en viss person utan kompletterande uppgifter. Sådana kompletterande uppgifter ska förvaras omsorgsfullt åtskilda från personuppgifter.

g) Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså är inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig. Även en fysisk person kan vara personuppgiftsansvarig vilket till exempel är fallet för enskilda firmor.

h) Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation. Ett personuppgiftsbiträde kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ.

i) Mottagare

Den till vilken personuppgifter lämnas ut. Det kan handla om fysisk eller juridisk person, myndighet eller annat organ, oavsett om det är tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan ta emot personuppgifter inom ramen för en viss undersökning i enlighet med unions- eller medlemsstatslagstiftningen ska dock inte betraktas som mottagare.

j) Tredje part

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgifts‐ansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna.

k) Samtycke

Med samtycke menas varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör personen.

Den personuppgiftsansvarige i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen samt andra dataskyddslagar och förordningar som hänför sig till dataskydd som är tillämpliga i Europeiska unionen är:

HELUKABEL Sverige
Spjutvägen 1
175 61 Järfälla
Sverige

Telefon: +46 8 55 77 42 80
E-mail: info@helukabel.se
Webbplats: www.helukabel.se

Vi använder cookies. Cookies är textfiler som placeras och lagras på ett datorsystem via en webbläsare.

En liten textfil som en webbserver skickar till din webbläsare. Filen sparas på hårddisken i din dator, antingen bara under tiden du besöker webbplatsen (så kallad sessioncookie) eller för en längre tid. Cookies används bland annat för att spara inställningar du har gjort på webbplatsen, för att se vilka sidor du har besökt tidigare för att vid nästa besök leda dig till nyheter inom ditt intresseområde samt för att ge webbplatsen bättre statistik över antal besökare.

Cookies gör det möjligt för HELUKABEL att ge bättre service till användarna av denna webbplats, vilket inte skulle vara möjligt utan cookies. De gör det möjligt för oss att optimera informationen och erbjudandena på vår webbplats till användarens intresse. Dessutom kan lagrade cookies raderas när som helst med hjälp av en webbläsare eller annan programvara. Alla vanliga webbläsare erbjuder denna funktion. Om den registrerade inaktiverar lagringen av cookies i sin webbläsare kan detta leda till att inte alla funktioner på vår webbplats är fullt användbara.

HELUKABELs webbplats samlar in en viss mängd data eller information vid varje besök på webbplatsen av en registrerad eller ett automatiserat system. Dessa allmänna data och information lagras i serverns loggfiler. De typer av data som kan samlas in är (1) webbläsartyper och versioner, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen varifrån ett åtkomstsystem går till vår webbplats (kallas referenser), (4 ) undersidorna som nås på vår webbplats av ett åtkomstsystem, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en IP-adress (Internet Protocol), (7) Internetleverantören för åtkomstsystemet, och (8) annan liknande data och information som används för att skydda mot attacker mot våra IT-system.

HELUKABEL drar inga slutsatser om den registrerade i användningen av denna allmänna information och information. Denna information krävs istället för att (1) leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) optimera innehållet på vår webbplats och reklam för den, (3) säkerställa den långsiktiga funktionaliteten hos våra IT-system och tekniken på vår webbplats, och (4) förse brottsbekämpande myndigheter med nödvändig information i händelse av en cyberattack. Denna anonymt insamlade data och information utvärderas av HELUKABEL, å ena sidan statistiskt, och å andra sidan med målet att förbättra dataskyddet och datasäkerheten på vårt företag och att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som behandlas av oss. Serverloggfilernas anonyma data sparas separat från alla personuppgifter som den registrerade tillhandahåller.

Den registrerade har möjlighet att registrera sig på den personuppgiftsansvariges webbplats. Denna registreringsprocess innefattar insamling av personuppgifter. Vilka personuppgifter som lämnas ut till den personuppgiftsansvarige kan ses på registreringssidan. De personuppgifter som den registrerade anger samlas in och lagras uteslutande för intern behandling hos den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige kan lämna ut uppgifter till en eller flera personuppgiftsbiträden, såsom frakttjänster, som i sin tur kommer att använda personuppgifterna uteslutande för interna processer som är relaterade till den personuppgiftsansvariges ändamål.

Genom registrering på den personuppgiftsansvariges webbplats lagras den IP-adress som tilldelas av den registrerades internetleverantör (ISP) samt datum och tid för registreringen. Denna data lagras eftersom de krävs för att förhindra missbruk av våra tjänster, samt för utredning av potentiella brott, om tillämpligt. Som ett resultat av detta krävs lagring av dessa uppgifter för att skydda den registeransvarige. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part såvida det inte finns en rättslig skyldighet för sådant avslöjande, eller avslöjandet är i syfte att lagföra brott.

Registreringen av den registrerade, med dess frivilliga utlämnande av personuppgifter, gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att erbjuda innehåll eller tjänster till den registrerade som till sin natur endast kan erbjudas till registrerade användare. Registrerade personer kan när som helst ändra de personuppgifter som avslöjas under sin registrering, eller erhålla radering från den personuppgiftsansvariges datalager. På begäran kommer den personuppgiftsansvarige att informera varje registrerad, när som helst, om vilka personuppgifter som har lagrats med avseende på den registrerade. Vidare kommer den personuppgiftsansvarige att korrigera eller radera personuppgifter på begäran eller underrättelse från den registrerade, såvida det inte hindras från att göra det av lagstadgade lagringskrav. Det dataskyddsombud som nämns i denna integritetspolicy kommer att vara tillgänglig som kontakt för registrerade i detta sammanhang.

På HELUKABELs webbplats finns det möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vilka personuppgifter som överförs till den personuppgiftsansvarige under prenumerationen på nyhetsbrevet framgår av prenumerationsskärmen.

HELUKABEL använder ett nyhetsbrev för att med jämna mellanrum skicka meddelanden om företagets erbjudanden och produkter till kunder och affärspartners. Registrerade kan ta emot vårt företagsnyhetsbrev endast om de (1) har en giltig e-postadress och (2) prenumererar på nyhetsbrevet. Av juridiska skäl skickas ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress som den registrerade angav under den första prenumerationen på nyhetsbrevet (dubbel opt-in-metod). Detta bekräftelsemeddelande används för att verifiera om ägaren av e-postadressen, som registrerad, har godkänt prenumerationen på nyhetsbrevet.Under prenumerationen på nyhetsbrevet lagrar vi även IP-adressen som tilldelats av internetleverantören (ISP) till det datorsystem som används av den registrerade vid prenumerationen, samt datum och tidpunkt för prenumerationen. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att spåra ett (potentiellt) missbruk av en registrerads e-postadress vid ett senare tillfälle och fungerar därför som ett rättsligt skydd för den registeransvarige.

De personuppgifter som samlas in under en prenumeration på nyhetsbrevet används endast för att skicka vårt nyhetsbrev. Vidare kan prenumeranter på nyhetsbrevet få e-postmeddelanden om detta krävs för driften av nyhetsbrevstjänsten och tillhörande registreringsprocesser, vilket kan vara fallet vid ändringar i nyhetsbrevsutbudet eller de tekniska omständigheterna. Personuppgifter som samlas in under prenumeration på nyhetsbrev kommer inte att lämnas ut till tredje part. Den registrerade kan när som helst avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet. Det samtycke till lagring av personuppgifter som den registrerade lämnat i syfte att skicka nyhetsbrevet kan när som helst dras tillbaka. Varje nyhetsbrev innehåller en länk för att återkalla samtycke. Vidare kan användare avregistrera sig från nyhetsbrevet direkt på den registeransvariges webbplats eller meddela den registeransvarige på annat sätt

HELUKABELs nyhetsbrev innehåller spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik som är inbäddad i e-postmeddelanden som skickas i html-format för att möjliggöra loggfilregistrering och analys. Detta möjliggör en statistisk utvärdering av framgång eller misslyckande av marknadsföringskampanjer online. Den inbäddade spårningspixeln gör att HELUKABEL kan upptäcka om och när ett e-postmeddelande öppnades och vilka av länkarna i ett e-postmeddelande nådde fram till den registrerade.

Personuppgifter som samlas in via spårningspixlar lagras och utvärderas av den personuppgiftsansvarige i syfte att optimera sändningen av nyhetsbrev och för att bättre anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev till de registrerades intressen. Sådana personuppgifter lämnas inte ut till tredje part. Registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket har getts separat med hjälp av en dubbel opt-in-process. Den personuppgiftsansvarige raderar sådana personuppgifter när samtycket återkallas. HELUKABEL tolkar automatiskt avanmälan från nyhetsbrevet som ett återkallande av samtycke.

För att uppfylla juridiska krav innehåller HELUKABELs webbplats information för att snabbt kunna kontakta vårt företag och för att möjliggöra direkt kommunikation med oss. Detta inkluderar en allmän e-postkontakt (e-postadress). Om en registrerad kontaktar den personuppgiftsansvarige via e-post eller ett kontaktformulär lagras de personuppgifter som den registrerade lämnar automatiskt. Sådana personuppgifter, som frivilligt överförs till den personuppgiftsansvarige av den registrerade, lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Sådana personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part. SSL-krypteringsteknik används för att överföra sådan data.

Den personuppgiftsansvarige behandlar och lagrar personuppgifter om registrerade endast så länge som krävs för att uppnå syftet med att lagra uppgifterna, eller som tillhandahålls av den europeiska utfärdaren av direktiv och förordningar eller andra lagstiftande organ i lagar och förordningar som den registeransvarige är föremål för.

Personuppgifter görs otillgängliga eller raderas i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar när syftet med att lagra uppgifterna inte längre existerar, eller en lagringstid som anges av den europeiska utfärdaren av direktiv och förordningar eller annat lagstiftande organ löper ut.

a) Rätt till information

Varje registrerad har rätt, definierat av den europeiska utfärdaren av direktiv och förordningar, att begära bekräftelse från den personuppgiftsansvarige om huruvida den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter relaterade till den registrerade. Registrerade personer som vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan kontakta vårt dataskyddsombud när som helst.

b) Rätt till tillgång

Den registrerade har rätt att vända sig till oss som personuppgiftsansvariga för att få veta om deras personuppgifter behandlas eller inte. Den europeiska utfärdaren av direktiv och förordningar ger den registrerade rätt till information i följande frågor:

 • vilka kategorier av personuppgifter som behandlas
 • vad personuppgifterna används till
 • hur länge uppgifterna kommer att sparas
 • vilka personuppgifterna har delats med
 • varifrån uppgifterna kommer.
Den registrerade har också rätt till information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller en internationell organisation. Om så är fallet ska den registrerade också ha rätt att få information om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.
Registrerade personer som vill utnyttja denna rätt till tillgång kan kontakta vårt dataskyddsombud när som helst.

c) Rätt till rättelse

Den registrerade har rätt att vända sig till osssom personuppgiftsansvariga och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att den registrerade har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Registrerade som vill utnyttja denna rätt till rättelse kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud.

d) Rätt till radering

Den registrerade har rätt att vända sig till oss som personuppgiftsansvariga och be att uppgifterna raderas. Uppgifterna måste raderas i följande fall

 • om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • om behandlingen grundar sig på den registrerades samtycke och hen återkallar samtycket
 • om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den registrerade motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • om den registrerade motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den registrerades intresse
 • om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk.

Om någon av ovanstående skäl gäller och en registrerad vill få sina personuppgifter som lagras av HELUKABEL raderade, kan den registrerade kontakta vårt dataskyddsombud när som helst. Dataskyddsombudet för HELUKABEL eller annan anställd kommer att se till att begäran om radering efterlevs utan onödigt dröjsmål.

Där HELUKABEL har offentliggjort personuppgifterna och är skyldigt enligt artikel 17.1 i GDPR att radera personuppgifterna, ska vårt företag, i sin roll som personuppgiftsansvarig och med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaden för implementering, ta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera registeransvariga som behandlar personuppgifterna om att den registrerade har begärt radering av sådana registeransvariga om eventuella länkar till, eller kopiering eller replikering av, dessa personuppgifter. HELUKABELs dataskyddsombud eller en annan anställd kommer att vidta nödvändiga åtgärder i varje enskilt fall.

e) Rätt till begränsning av behandling

Varje registrerad ska ha rätt, definierat av den europeiska utfärdaren av direktiv och förordningar, att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas.Benhandlingen av personuppgifter begränsas där något av följande gäller:

 • Personuppgifternas riktighet ifrågasätts av den registrerade, under en period som gör det möjligt för den personuppgiftdansvarige att verifiera riktigheten av personuppgifterna.
 • Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär istället begränsning av användningen av dem.
 • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingens syften, men de krävs av den registrerade för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Den registrerade har invänt mot behandling enligt art. 21(1) i GDPR i avvaktan på verifieringen av om den registeransvariges legitima skäl åsidosätter den registrerades.
Om något av ovanstående förutsättningar gäller och en registrerad vill få begränsa behandlingen av sina personuppgifter som lagras på HELUKABEL, kan den registrerade kontakta vårt dataskyddsombud när som helst. Dataskyddsombudet för HELUKABEL eller en annan anställd kommer att initiera begränsningen av behandlingen.

f) Rätt till dataportabilitet

Den registrerade har i rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan social medietjänst. Den registrerade ska ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna har lämnats, om behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller punkt 1 a. (a) i artikel 9.2 i GDPR eller på ett avtal enligt punkt b i artikel 6.1 i GDPR och behandlingen utförs på automatiserade sätt, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i det allmännas intresse eller i utövandet av offentlig myndighet som åligger den registeransvarige.

Vidare, vid utövandet av rätten till dataportabilitet enligt art. 20(1) i GDPR ska den registrerade ha rätt att få direkt överföring av sina personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan personuppgiftsansvarig, där detta är tekniskt möjligt och om detta inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.

För att utöva rätten till dataportabilitet kan en registrerad när som helst kontakta det dataskyddsombud som utsetts av HELUKABEL.

g) Rätt att göra invändningar

Den registrerade har rätt att invända mot den personuppgiftsansvarigas behandling av hans eller hennes personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om den registrerade invänder mot behandlingen i sådana fall får den personuppgiftsansvariga endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Den registrerade har alltid rätt att invända mot att hens personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst till HELUKABELs dataskyddsombud.

Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

h) Automatiserade beslut

Den registrerade har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar personen i fråga, såvida inte beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig, eller (2) är godkänt enligt unions- eller medlemsstatslagstiftning som den registeransvarige omfattas av och som även föreskriver lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, eller (3) baseras på den registrerades uttryckliga samtycke.

Om beslutet är (1) nödvändigt för att fullgöra ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig eller (2) baseras på den registrerades uttryckliga samtycke, ska HELUKABEL vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, åtminstone rätten att få mänskligt ingripande från den personuppgiftsansvarige, att uttrycka sin åsikt och att bestrida beslutet.

Om en registrerad vill utöva rättigheter relaterade till automatiserat beslutsfattande kan personen i fråga kontakta vårt dataskyddsombud när som helst.

i) Rätt att återkalla samtycke till behandling

Den registrerade ska ha rätt, definierat av den europeiska utfärdaren av direktiv och förordningar, att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

Om en registrerad vill utöva sin rätt att återkalla samtycke kan han eller hon kontakta vårt dataskyddsombud när som helst.

Den personuppgiftsansvarige samlar in och behandlar sökandes personuppgifter för ansökningsprocessens syften. Behandlingen kan vara elektronisk. Detta är särskilt fallet när en sökande överför ansökningshandlingar till den registeransvarige elektroniskt, t.ex. via e-post eller ett formulär som finns på hemsidan. Om den personuppgiftsansvarige ingår ett anställningsavtal med sökanden, lagras de överförda uppgifterna i syfte att utföra anställningsförhållandet med hänsyn till tillämpliga lagar och förordningar. Om den personuppgiftsansvarige och den sökande inte ingår något anställningsavtal ska ansökningshandlingarna raderas automatiskt senast två månader efter den sökandes underrättelse, om inte den personuppgiftsansvarige har andra berättigade intressen att inte radera uppgifterna.

Personuppgiftansvarige har integrerade komponenter från företaget Facebook på denna webbplats. Facebook är ett socialt nätverk.

Ett socialt nätverk är en mötesplats på internet, en onlinegemenskap som gör det möjligt för användare att kommunicera och interagera i det virtuella rummet. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller göra det möjligt för webbgemenskapen att tillhandahålla personlig information eller företagsinformation. Bland annat tillåter Facebook användare av det sociala nätverket att skapa privata profiler, ladda upp bilder och nätverka via vänskapsförfrågningar.

Facebook drivs av Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. För registrerade som är bosatta utanför USA eller Kanada är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen av personuppgifter Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Genom att gå in på undersidor på denna webbplats, som drivs av den personuppgiftsansvarige och där en Facebook-komponent (Facebook-plugin) har integrerats, uppmanas webbläsaren på den registrerades IT-system automatiskt att ladda ner en representation av den relevanta Facebook-komponenten från Facebook. En översikt över alla Facebook-plugins finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins/ . Som en del av denna tekniska process får Facebook veta vilken faktiska undersida på vår webbplats som besöks av en registrerad.

Om den registrerade är inloggad på Facebook samtidigt, upptäcker Facebook vilken undersida på vår webbplats den registrerade besöker vid varje åtkomst till vår webbplats och under hela besökets eller vår webbplats. Denna information samlas in av Facebook-komponenten och mappas till den registrerades Facebook-konto av Facebook. Om den registrerade använder någon av Facebook-knapparna som är integrerade i vår webbplats, t.ex. "Gilla"-knappen, eller om den registrerade skriver en kommentar, mappar Facebook denna information till den registrerades personliga Facebook-användarkonto och lagrar dessa personuppgifter.

Via Facebook-komponenten meddelas Facebook om att den registrerade har besökt vår webbplats närhelst den registrerade är inloggad på Facebook när personen i fråga besöker vår webbplats. Detta sker oberoende av om den registrerade klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Facebook, kan detta förhindras genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan de går in på vår webbplats.

Facebooks datapolicy finns på https://www.facebook.com/about/privacy/ och ger information om Facebooks insamling, bearbetning och användning av personuppgifter. Där förklaras också de inställningsalternativ som Facebook erbjuder för att skydda den registrerades integritet.

Personuppgiftsansvarige har integrerat komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktion) på denna webbplats. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys innebär insamling och utvärdering av data om beteenden hos besökare på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat in data om webbplatsen från vilken en registrerad kom till vår webbplats (så kallade "hänvisningsadresser"), vilka undersidor på vår webbplats som har besökts och hur ofta och hur länge en undersida har bläddrats. Webbanalys används främst för att optimera en webbplats och för kostnads-nyttoanalys av internetannonsering.

Google Analytics-komponenten drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Personuppgiftsansvarige använder tillägget "_gat._anonymizeIp" för webbanalysen via Google Analytics. Denna förlängning kapar och anonymiserar IP-adressen för den registrerades internetanslutning om åtkomsten till vår webbplats är från en medlemsstat i Europeiska unionen eller ett annat land som är part i fördraget för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera besöksflödena på vår webbplats. Google använder erhållen data och information för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på våra webbsidor och för att utföra andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats. Google Analytics placerar en cookie i den registrerades IT-system. Vad cookies är har förklarats ovan. Genom att placera en cookie kan Google utföra en analys av användningen av vår webbplats. Med varje åtkomst till en enskild sida på denna webbplats, som drivs av den registeransvarige och på vilken Google Analytic-komponenten har integrerats, gör Google Analytics-komponenten att webbläsaren på den registrerades IT-system överför data till Google för onlineanalys. Som en del av denna tekniska process får Google kunskap om personuppgifter, såsom den registrerades IP-adress, som Google bland annat använder för att spåra besökarnas ursprung och klick samt beräkna provisioner.

Cookies används för att lagra personuppgifter, såsom tidpunkten för åtkomst, platsen från vilken åtkomsten har gjorts och frekvensen av besök på vår webbplats av den registrerade. Vid varje besök på våra webbsidor överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen för internetanslutningen som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att vidarebefordra dessa personuppgifter, som samlades in genom den tekniska processen, till tredje part.

Som förklarats ovan kan en registrerad ställa in sin webbläsare för att blockera placeringen av cookies på vår webbplats och därigenom motsätta sig placeringen av cookies permanent när som helst. En sådan inställning på webbläsaren skulle hindra Google från att placera en cookie på den registrerades IT-system. Dessutom kan cookies som ställts in av Google Analytics raderas när som helst med hjälp av en webbläsare eller annan programvara.

Den registrerade har också möjlighet att invända mot insamlingen av dessa data som genereras av Google Analytics om användningen av webbplatsen, samt behandlingen av dessa uppgifter av Google, och därmed förhindra den. För detta ändamål måste den registrerade ladda ner och installera ett webbläsartillägg från https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Detta webbläsartillägg informerar Google Analytics via JavaScript om att ingen data eller information om besöken på webbplatser får överföras till Google Analytics. Google tolkar installationen av webbläsartillägget som en invändning. Om den registrerades IT-system raderas, formateras eller nyinstalleras, måste den registrerade installera om webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller avaktiveras av den registrerade eller annan person i dennes domän, avinstalleras eller inaktiveras, kan webbläsartillägget installeras om eller återaktiveras.

Mer information och Googles aktuella sekretesspolicy finns på https://policies.google.com/privacy?hl=policies&gl=de och på https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=sv. Google Analytics förklaras under denna länk https://marketingplatform.google.com/about/

Personuppgiftsansvarige har integrerat Google AdWords på denna webbplats. Google AdWords är en tjänst för internetannonsering som gör det möjligt för annonsörer att placera annonser i Googles sökresultat och i Googles annonsnätverk. Google AdWords gör det möjligt för annonsörer att fördefiniera vissa sökord med vilka en annons visas i Googles sökresultat endast om användaren kommer åt ett sökresultat som är relevant för sökordet. I Googles annonsnätverk distribueras annonser med hjälp av en automatiserad algoritm och med hänsyn till de fördefinierade sökorden på webbplatser som är relevanta för ämnet.

Google AdWords drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med vår användning av Google AdWords är att annonsera för vår webbplats genom att placera relevanta annonser på webbplatser av tredjepartsföretag och i Googles sökresultat, samt att tillåta tredjepartsföretag att annonsera på vår webbplats.

Om en registrerad kommer till vår webbplats via en Google-annons, så placeras något som kallas en konverteringscookie på den registrerades IT-system av Google. Vad cookies är har förklarats ovan. En konverteringscookie blir ogiltig efter trettio dagar och används inte för att identifiera den registrerade. Så länge cookien inte har gått ut, används konverteringscookien för att spåra om vissa undersidor på vår webbplats, t.ex. varukorgen i vårt onlinebutikssystem, har nåtts. Konverteringscookien kan användas av oss såväl som av Google för att spåra om en registrerad person som har kommit till vår webbplats via en AdWords-annons har genererat intäkter, det vill säga gjort eller avbrutit ett köp.

Data och information som samlas in av konverteringscookies används av Google för att generera besöksstatistik för vår webbplats. Besöksstatistiken används i sin tur av oss för att bestämma det totala antalet användare som skickas till oss via AdWords-annonser, samt för att fastställa framgången eller misslyckandet för den relevanta AdWords-annonsen och för att optimera våra AdWords-annonser i framtiden. Varken vårt företag eller andra reklamkunder av Google AdWords får information från Google som den registrerade kan identifieras med.

Med hjälp av konverteringscookien lagras personuppgifter, t.ex. om webbplatsen som den registrerade besöker. Vid varje besök på våra webbsidor överförs personuppgifter, inklusive IP-adressen för internetanslutningen som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att vidarebefordra dessa personuppgifter, som samlades in genom den tekniska processen, till tredje part.

Som förklarats ovan kan en registrerad ställa in sin webbläsare för att blockera placeringen av cookies på vår webbplats och därigenom motsätta sig placeringen av cookies permanent när som helst. En sådan inställning på webbläsaren skulle hindra Google från att placera en konverteringscookie på den registrerades IT-system. Dessutom kan cookies som ställts in av Google AdWords raderas när som helst med hjälp av en webbläsare eller annan programvara. Dessutom har den registrerade möjligheten att invända mot intresserelaterad reklam från Google. För att göra det måste den registrerade gå in på länken https://adssettings.google.se/authenticated och göra de önskade inställningarna där. Mer information och Googles aktuella sekretesspolicy finns på https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=de

Personuppgiftsansvarige har integrerade komponenter från LinkedIn-företaget på denna webbplats. LinkedIn är ett webbaserat socialt nätverk som gör det möjligt för sina användare att få kontakt med befintliga affärskontakter och att knyta nya affärskontakter. Mer än 400 miljoner registrerade personer i mer än 200 länder använder LinkedIn. Detta gör LinkedIn till den största plattformen för affärskontakter och en av de mest besökta webbplatserna i världen.

LinkedIn drivs av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland, Sekretesspolicy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland är ansvarig för dataskyddsfrågor utanför USA.

Med varje åtkomst till vår webbplats, som är utrustad med en LinkedIn-komponent (LinkedIn-plugin), får denna komponent den registrerades webbläsare att ladda ner en representation av LinkedIn-komponenten. Ytterligare information om LinkedIn-plugins finns på https://developer.linkedin.com/plugins. Som en del av denna tekniska process får LinkedIn reda på vilken undersida på vår webbplats som besöks av en registrerad.

Om den registrerade är inloggad på LinkedIn samtidigt, upptäcker LinkedIn vilken undersida på vår webbplats den registrerade besöker vid varje åtkomst till vår webbplats och under hela besökets eller vår webbplats. Denna information samlas in av LinkedIn-komponenten och mappas av LinkedIn till den registrerades LinkedIn-konto. Om den registrerade klickar på en LinkedIn-knapp integrerad på vår webbplats, spårar LinkedIn denna information till den registrerades personliga LinkedIn-användarkonto och lagrar dessa personuppgifter.

Via LinkedIn-komponenten underrättas LinkedIn om att den registrerade har besökt vår webbplats närhelst den registrerade är inloggad på LinkedIn när han besöker vår webbplats. Detta sker oberoende av om den registrerade klickar på LinkedIn-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till LinkedIn, kan detta förhindras genom att logga ut från sitt LinkedIn-konto innan du går in på vår webbplats.

Under https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls erbjuder LinkedIn möjligheten att avsluta prenumerationen på e-post, textmeddelanden och riktad annonsering, samt hantera annonsinställningar. Dessutom använder LinkedIn partners som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua och Lotame, som kan sätta cookies. Sådana cookies kan avvisas under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIns aktuella integritetspolicy finns på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . LinkedIns cookiepolicy finns på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy .

Vår webbplats använder pixelteknologi från WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) för att analysera besökarnas beteende. I samband med detta behandlas besökarens IP-adress. Behandlingen sker endast i syfte att samla in företagsbaserad information som exempelvis företagsnamn. IP-adresser till fysiska personer är exkluderade från all vidare behandling genom en vitlista. En IP-adress lagras inte under några omständigheter i LeadLab.

När vi behandlar uppgifter är det vårt största intresse att skydda fysiska personers rättigheter. Vårt intresse av att behandla data baseras på artikel 6(1)(f) GDPR. Det är aldrig möjligt att dra slutsatser från de insamlade uppgifterna om en identifierbar person.
WiredMinds GmbH använder denna information för att skapa anonymiserade användarprofiler för besöksbeteendet på vår webbplats. Data som erhålls under denna process används inte för att identifiera besökare på vår webbplats.

Uteslut från spårning (För att permanent utesluta dig från WiredMinds LeadLabs spårning på den här webbplatsen sätts en tekniskt nödvändig cookie).

Personuppgiftsansvarige har integrerade komponenter från YouTube på denna webbplats. YouTube är en videoportal på internet som gör det möjligt för publicister att ladda upp videoklipp gratis, samtidigt som andra användare kan se, betygsätta och kommentera dessa videoklipp. YouTube tillåter publicering av alla typer av videor

YouTube drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Genom att gå till undersidor på denna webbplats, som drivs av den personuppgiftsansvarige och där en YouTube-komponent (YouTube-video) har integrerats, uppmanas webbläsaren på den registrerades IT-system automatiskt att ladda ner en representation av den relevanta YouTube-komponenten från Youtube. Mer information om YouTube finns på https://www.youtube.com/yt/about/

Som en del av denna tekniska process får YouTube och Google reda på vilken undersida på vår webbplats som besöks av en registrerad. Om den registrerade är inloggad på YouTube samtidigt, upptäcker YouTube vilken faktiska undersida på vår webbplats den registrerade besöker. Denna information samlas in av YouTube och Google och spåras till den registrerades relevanta YouTube-konto.

Via YouTube-komponenten informeras YouTube och Google om att den registrerade har besökt vår webbplats när den registrerade är inloggad på YouTube och besöker vår webbplats. Detta sker oberoende av om den registrerade klickar på YouTube-videon eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till YouTube och Google, kan detta förhindras genom att logga ut från sitt YouTube-konto innan de går in på vår webbplats.

Sekretesspolicyn som publiceras av YouTube är tillgänglig på https://www.google.se/intl/de/policies/privacy/ och ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter av YouTube och Google.

Den här webbplatsen använder Google Tag Manager, som är en lösning som låter marknadsförare hantera webbplatstaggar från ett enda gränssnitt. Verktyget i sig samlar inte in några personuppgifter, det triggar bara andra taggar som i sin tur kan samla in sådan data. Google Tag Manager har inte åtkomst till denna data. Om cookies har avaktiverats av användaren förblir detta fallet för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager.

Processer som kräver samtycke till ett specifikt ändamål med behandlingen är juridiskt baserade på art. 6.1 a i GDPR. Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, vilket kan krävas för behandling av leveranser eller tillhandahållande av andra tjänster eller motprestation, baseras behandlingen på art. 6.1 (b) i GDPR. Detsamma gäller den registrerades begäran innan ett avtal ingås, såsom förfrågningar om eller produkter eller tjänster. Om vårt företag har en rättslig skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, t.ex. fullgörandet av sina skatteförpliktelser, då baseras behandlingen på art. 6.1 (c) i GDPR. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter bli nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta kan till exempel vara fallet om en besökare skadades vid våra anläggningar, vilket gör det nödvändigt att avslöja hans eller hennes namn, ålder, sjukförsäkringsinformation eller annan viktig information till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. I detta fall skulle behandlingen baseras på art. 6.1 (d) i GDPR. Slutligen kan behandlingen grundas på art. 6.1 (f) i GDPR. Detta är den rättsliga grunden för processer som inte omfattas av någon av ovanstående punkter, om behandlingen krävs för att skydda legitima intressen hos vårt företag eller en tredje part och om det inte finns några överordnade intressen eller grundläggande rättigheter och friheter för den registrerade. Vi tillåts sådan behandling eftersom den uttryckligen nämns av den europeiska lagstiftningen. Lagstiftaren har härvidlag angett att ett berättigat intresse bör antas om den registrerade är kund hos den personuppgiftsansvarige (GDPR, ”Whereas” nr (47), 2:a meningen).

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på art. 6.1 (f) i GDPR, är vårt berättigade intresse att utföra våra affärsaktiviteter till förmån för våra anställda och våra aktieägare.

Den lagliga lagringstiden är kriteriet för varaktigheten av lagringen av personuppgifter. Efter att perioden löpt ut raderas de relevanta uppgifterna rutinmässigt om de inte längre behövs för att fullgöra eller inleda kontrakt.

Vi informerar dig härmed om att ett utlämnande av personuppgifter kan krävas enligt lag (skatteregler) eller inom ramen för ett avtal (t.ex. information om en avtalspart). För att ingå ett avtal kan det krävas att en registrerad förser oss med personuppgifter som i sin tur behöver behandlas av oss. En registrerad måste till exempel förse oss med personuppgifter när vårt företag ingår ett avtal med den registrerade. Underlåtenhet att tillhandahålla sådana personuppgifter skulle förhindra att avtalet med den registrerade ingås. Innan en registrerad person förser oss med personuppgifter måste den kontakta vårt dataskyddsombud. Vårt dataskyddsombud informerar den registrerade i varje enskilt fall om tillhandahållandet av personuppgifter krävs enligt lag eller krävs för avtalet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla sådana personuppgifter och vilka konsekvenserna av att inte tillhandahålla sådana personuppgifter skulle vara.